Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Specjaliści

PEDAGOG

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

 • rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych;
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze:
  - szczególnych uzdolnień;
  - niepełnosprawności;
  - choroby przewlekłej;
  - niedostosowania społecznego;
  - zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  - specyficznych trudności w uczeniu się;
  - zaburzeń komunikacji językowej;
  - sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  - niepowodzeń edukacyjnych;
  - zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, ze sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
  - trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
  - innych potrzeb dziecka.

Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają prowadzący zajęcia z uczniem:

 • nauczyciele,
 • wychowawcy grup wychowawczych,
 • specjaliści, w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy
  we współpracy z: rodzicami uczniów; poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; placówkami doskonalenia nauczycieli; innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Formy organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:

UCZNIOM:

 • klasy terapeutyczne; (organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej; liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15)
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia; (organizowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych z wykorzystywaniem aktywnych metod pracy; liczba uczestników zajęć - do 8 uczniów)
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; (organizowane dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; liczba uczestników zajęć - do 8 uczniów)
 • zajęcia specjalistyczne:
  - korekcyjno-kompensacyjne
  , (organizowane dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; liczba uczestników zajęć - do 5 uczniów)
  - logopedyczne,( organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; liczba uczestników zajęć - do 4 uczniów)
  - socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba uczestników zajęć - do 10 uczniów)
  - zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej (organizowane w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych)
 • porady i konsultacje.

 

RODZICOM UCZNIÓW I NAUCZYCIELOM:

 • porady i konsultacje;
 • warsztaty i szkolenia.

 

Uczniu, przyjdź do pedagoga, gdy:

 • coś Cię niepokoi,
 • masz problemy w nauce,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Pamiętaj! Szkoła to nie tylko instytucja, w której się uczysz. To również miejsce, gdzie Twoi nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny, koleżanki i koledzy mogą Ci okazać wsparcie.

 • Uwierz, że nie jesteś, nie musisz być sam! Masz w naszej szkole naprawdę życzliwych i przyjaznych Ci ludzi!
 • Nie uciekaj w samotność! Razem z innymi łatwiej pokonasz trudności, rozwiążesz problemy, odzyskasz radość, uwierzysz w siebie!
 • Odważ się prosić o pomoc! To Twoje prawo!
 • Otwarcie mów o swoich problemach! To bywa trudne, ale jest możliwe!

 

STOP przemocy!

Nie bądź obojętny na zło wokół Ciebie! Widzisz, że ktoś kogoś pobił, coś ukradł lub zniszczył, komuś groził itp. - jeśli nie możesz o tym opowiedzieć, napisz list i wyślij pocztą internetową lub wrzuć do skrzynki na drzwiach gabinetu.
Nie bój się mówić. Nikogo tym nie skrzywdzisz, a możesz pomóc sobie i innym. Możesz sprawić, że nasza szkoła będzie bezpieczna i przyjazna.

 

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy.

 

Mogą Państwo oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących Was sytuacji, które mogą dotyczyć:

 • rozpoznawania trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez Wasze dziecko,
 • potrzeby udzielenia Waszemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • porady w zakresie możliwości skorzystania z pomocy specjalistów w danej dziedzinie, niepokojących Was zmian, jakie pojawiają się w zachowaniu dziecka,
 • trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem,
 • trudnej sytuacji rodzinnej
 • każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka bardzo ważna.

 

Zapraszam do mojego gabinetu

 

PEDAGOG kl . V - VIII
mgr Elżbieta Matusz

II piętro pok. nr 45

e-mail: pedagogsp4przemysl@wp.pl

 
  

Godziny pracy

poniedziałek

11.00 – 15.00

wtorek

 7.30 – 12.30

środa

 11.00 – 15.00

czwartek

 7.30 – 12.30

piątek

 11.00 – 15.00

 

PEDAGOG kl . I- IV
mgr Wiesława Steblińska

III piętro pok. nr 47

 

 
 

Godziny pracy

poniedziałek

12.00 – 16.00

wtorek

8.15 – 15.15

środa

8.00 – 11.30

czwartek

12.00 – 16.00

piątek

8.00 – 11.30

 

PSYCHOLOG

mgr Marta Wiarska

III piętro pok. nr 58

Godziny pracy

poniedziałek

7.30 – 11.45

wtorek

7.45 – 15.00

środa

7.30 – 10.30

czwartek

11.45 – 15.45

piątek

7.30 – 11.00LOGOPEDA

mgr Renata Białowąs

III piętro pok . nr 57

 

Godziny pracy

poniedziałek

7.45 – 8.30

wtorek

12.30 – 13.45

środa

7.45 - 8.30, 12.30 - 14.10

czwartek

12.30 - 15.00
piątek 8.40 - 10.20, 12.30 - 13.15

 

Nasza szkoła zapewnia bezpłatną opiekę logopedyczną.  Na początku każdego roku szkolnego wszyscy uczniowie klas pierwszych są diagnozowani, a potrzebujący pomocy logopedycznej kwalifikowani na terapię.
Terapia logopedyczna ma na celu:
• Usuwanie zaburzeń mowy,
• Przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
• Nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
• Wyrównywanie opóźnień mowy, która się nie wykształciła,
• Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej
Z terapii korzystają dzieci z klas I-V. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupie od 2 do 4 osób. W trakcie zajęć dzieci między innymi wykonują ćwiczenia oddechowe, usprawniające narządy mowy i słuchowe. Ćwiczenia odbywają się w formie zabawy. Dzieci ponadto uczą się wierszyków i zabaw grupowych.

ROLA RODZICÓW:
Ważną rzeczą leżącą w kwestii rodziców, jest współpraca z nauczycielem i logopedą. Nawet kilkuminutowe, codzienne ćwiczenia rodziców z dzieckiem, będą wielką pomocą, przyśpieszą i utrwalą uzyskiwane efekty.

12 przykazań logopedycznych (wg Leon Kaczmarek):
• Narządy mowy dziecka kształtują się i zaczynają funkcjonować już w życiu płodowym. Są one ogromnie wrażliwe na wszystkie bodźce fizyczne i chemiczne, zarówno sprzyjające jak i szkodliwe.
• Mowa otoczenia powinna być poprawna. Do dziecka mów wolno, dokładnie i wyraźnie. Trzeba zaniechać spieszczania i używania języka dziecięcego.
• Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. Z początku jest to uśmiech, ruch rączki, przegięcie ciała. Wnet jednak nastąpią reakcje głosowe. Gdy ich brak, trzeba koniecznie zbadać słuch dziecka, gdyż może on być osłabiony.
• Absolutnie nie wolno krepować dziecka w reagowaniu na aktywność otoczenia.
• Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy, powinno się z nim pójść bezwzględnie do lekarza specjalisty ( ortodonty, chirurga plastyka).
• Dziecko leworęczne należy otoczyć szczególną opieką. W okresie kształtowania się mowy nie powinno zmuszać się go do posługiwania się prawa ręką, gdyż może wystąpić zaburzenie mowy.
• Kiedy dziecko zaczyna coraz więcej mówić nie wolno tej skłonności gasić np. obojętnością lub cierpką uwagą, bo wówczas dziecko zamyka się w sobie.
• Nie należy hamować żywiołowego pędu do mowy, trzeba wykorzystać ogromny ładunek uczuciowy, jaki dziecko wkłada w mowę.
• Należy pilnie baczyć czy kształtowanie się mowy dziecka przebiega zgodnie z normą.
• Od momentu zdobycia przez dziecko umiejętności mówienia zdaniami nie wolno bezustannie przeszkadzać mu przez ciągłe poprawianie i zmuszanie do poprawnego powtarzania, gdyż dziecko nabawi się kompleksów, straci zaufanie do otoczenia, przestanie mówić.
• Dzieci często zadają mnóstwo pytań i przepadają za opowiadaniami. Nie wolno lekceważyć tych faktów, gdyż pomaga to dziecku w wysławianiu się i umiejętności wyrażania swych myśli.
• Jeśli mimo wszystko nie udało się zapobiec powstawaniu defektów mowy, nie wolno opuszczać rąk.. Należy jak najszybciej skorzystać z pomocy logopedy.