Szkoła Podstawowa nr 4 w Przemyślu

Świetlica

SZANOWNI RODZICE!

Opłaty za obiady należy uiszczać bezpośrednio u intendenta (gabinet kierownika) w terminie od 1 do 8 każdego miesiąca w godzinach:

 Poniedziałek, Środa, Piątek: 700- 1500

Wtorek, Czwartek:  800-1600

 Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem Korzystania z Obiadów  w Stołówce Szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Przemyślu:

 1. Opłaty są wnoszone do intendenta.
 2. Opłatę dokonuje się z góry do 8-go każdego miesiąca.
 3. W przypadku braku opłat za obiady kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły, skreśla ucznia z listy uczniów korzystających z obiadów.
 4.  W przypadku niekorzystania ucznia z obiadu rodzice dzień wcześniej zgłaszają ten fakt kierownikowi świetlicy (wychowawcy świetlicy).
 5. Odpisu z wpłaty za obiady dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.

 


Świetlica jest placówką oświatowo - wychowawczą zapewniającą opiekę dzieciom rodziców pracujących. Mieści się na 1 piętrze w trzech pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia i spożywanie posiłków. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę codziennie od godz. 6:30 do 16:30.


Świetlica dysponuje:

 • środkami audiowizualnymi w postaci kolorowego telewizora, video, DVD oraz miniwieży CD, a także kasetami z bajkami, piosenkami i tańcami;
 • środkami dydaktycznymi w postaci książek, czasopism, gier i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do realizacji zajęć;
 • sprzętem rekreacyjnym w postaci dużych gier stołowych (hokej, futbol), gier planszowych, różnego rodzaju zabawek;
 • sprzętem sportowym (piłki, skakanki, zestawy do tenisa stołowego i badmintona);
 • sale wyposażone są w regały na zabawki i tornistry oraz stoliki i krzesła.

Na podstawie rocznego planu pracy świetlicy i planów semestralnych nauczyciele realizuj± zadania opiekuńczo - wychowawcze poprzez codzienne prowadzenie zajęć:

 • dydaktyczno - umysłowych,
 • plastyczno - technicznych,
 • rekreacyjno - sportowych,
 • umuzykalniaj±cych,
 • społeczno - użytecznych.

 • Zasady przyjęcia ucznia do świetlicy i na obiady określa regulamin.
 • Uczniowie dzieleni są na grupy zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych.
 • Zajęcia organizowane są według dziennego i tygodniowego planu zajęć.
 • Świetlica uczestniczy w imprezach szkolnych, jak również poza jej obrębem.
 • Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny.
 • Świetlica prowadzi następującą dokumentację:
  • Dzienniki zajęć;
  • Plany pracy opiekuńczo-wychowawczej;
  • Roczny plan pracy świetlicy;
  • Karty zgłoszeń;
  • Kronika.

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, rekreacji oraz wypoczynku przed i po zajęciach dydaktycznych w klasie.


Do zadań świetlicy należy zorganizowanie pełnej opieki wychowawczej poprzez:

 • Troskę o zdrowie fizyczne uczniów:
  • rozwijanie sprawności fizycznej,
  • przyswajanie zasad zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa umiejętności wygrywania i przegrywania,
  • propagowanie postaw i zachowań proekologicznych,
 • Zapewnienie zdrowia psychicznego dzieci;
 • Wdrażanie do higieny osobistej i higieny żywienia;
 • Dbanie o higienę otoczenia zewnętrznego;
 • Działanie na rzecz zdrowia publicznego;
 • Stymulowanie aktywności umysłowej i twórczej uczniów:
  • doskonalenie procesów intelektualnych /poznawczych/ dziecka,
  • kształtowanie postawy twórczej wychowanków,
 • Kształtowanie umiejetności emocjonalnych i społecznych dziecka:
  • wprowadzenie wychowanków w świat uczuć i emocji, właociwe ich ukierunkowanie,
  • rozwijanie umiejętności interpersonalnych, uspołecznienie dziecka,
 • Poznanie tradycji i kultury własnego regionu;
 • Zachowywanie szacunku dla wartości i symboli narodowych;
 • Kształtowanie właociwej kultury osobistej i umiejetności zachowania sie w miejscach publicznych;
 • Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie:
  • prowadzenie współpracy z innymi świetlicami szkolnymi - wspólne imprezy, konkursy
 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;
 • Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców - doskonalenie komunikacji rodzic-dziecko, budowanie pozytywnego obrazu dziecka, rozwi±zywanie problemów, nagrody i kary;
 • Uczestniczenie rodziców w uroczystościach organizowanych przez świetlicę;
 • Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, doradcą metodycznym;
 • Pomoc dzieciom w rozwi±zywaniu sytuacji trudnych, rozpoznawanie i realizowanie podstawowych potrzeb dzieci w młodszym wieku szkolnym.

• W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. Korzystać z niej mogą odpłatnie uczniowie szkoły oraz nauczyciele.

• Obiady wydawane są w godzinach od 11:00 do 13:00.

• Dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej w stołówce wydawane są obiady refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

• Odpisy z obiadów należy zgłaszać kierownikowi świetlicy dzień wcześniej.

• Za zgłaszanie odpisów odpowiedzialni są rodzice. W przypadku nie zgłoszenia odpisu dziecko traktowane jest jako obecne.

• Podczas pobytu w stołówce szkolnej uczniowie są zobowiązani do kulturalnego zachowania się, poszanowania sprzętu szkolnego i odnoszenia naczyń do okienka przeznaczonego do tego celu.

• Za utrzymanie ładu i porządku podczas wydawania posiłków odpowiedzialni są kierownik i nauczyciele świetlicy.