Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jadłospis

Statystyki

 • Odwiedziny: 201952
 • Do końca roku: 97 dni
 • Do wakacji: 270 dni
Jesteś tutaj: Start / MOJA SZKOŁA / Specjaliści

Specjaliści

PEDAGOG

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

 • rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych;
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze:
  - szczególnych uzdolnień;
  - niepełnosprawności;
  - choroby przewlekłej;
  - niedostosowania społecznego;
  - zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  - specyficznych trudności w uczeniu się;
  - zaburzeń komunikacji językowej;
  - sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  - niepowodzeń edukacyjnych;
  - zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, ze sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
  - trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
  - innych potrzeb dziecka.

Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają prowadzący zajęcia z uczniem:

 • nauczyciele,
 • wychowawcy grup wychowawczych,
 • specjaliści, w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy
  we współpracy z: rodzicami uczniów; poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; placówkami doskonalenia nauczycieli; innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Formy organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole:

UCZNIOM:

 • klasy terapeutyczne; (organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej; liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15)
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia; (organizowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych z wykorzystywaniem aktywnych metod pracy; liczba uczestników zajęć - do 8 uczniów)
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; (organizowane dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; liczba uczestników zajęć - do 8 uczniów)
 • zajęcia specjalistyczne:
  - korekcyjno-kompensacyjne
  , (organizowane dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; liczba uczestników zajęć - do 5 uczniów)
  - logopedyczne,( organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; liczba uczestników zajęć - do 4 uczniów)
  - socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba uczestników zajęć - do 10 uczniów)
  - zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej (organizowane w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych)
 • porady i konsultacje.

 

RODZICOM UCZNIÓW I NAUCZYCIELOM:

 • porady i konsultacje;
 • warsztaty i szkolenia.

 

Uczniu, przyjdź do pedagoga, gdy:

 • coś Cię niepokoi,
 • masz problemy w nauce,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Pamiętaj! Szkoła to nie tylko instytucja, w której się uczysz. To również miejsce, gdzie Twoi nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny, koleżanki i koledzy mogą Ci okazać wsparcie.

 • Uwierz, że nie jesteś, nie musisz być sam! Masz w naszej szkole naprawdę życzliwych i przyjaznych Ci ludzi!
 • Nie uciekaj w samotność! Razem z innymi łatwiej pokonasz trudności, rozwiążesz problemy, odzyskasz radość, uwierzysz w siebie!
 • Odważ się prosić o pomoc! To Twoje prawo!
 • Otwarcie mów o swoich problemach! To bywa trudne, ale jest możliwe!

 

STOP przemocy!

Nie bądź obojętny na zło wokół Ciebie! Widzisz, że ktoś kogoś pobił, coś ukradł lub zniszczył, komuś groził itp. - jeśli nie możesz o tym opowiedzieć, napisz list i wyślij pocztą internetową lub wrzuć do skrzynki na drzwiach gabinetu.
Nie bój się mówić. Nikogo tym nie skrzywdzisz, a możesz pomóc sobie i innym. Możesz sprawić, że nasza szkoła będzie bezpieczna i przyjazna.

 

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy.

 

Mogą Państwo oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących Was sytuacji, które mogą dotyczyć:

 • rozpoznawania trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez Wasze dziecko,
 • potrzeby udzielenia Waszemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • porady w zakresie możliwości skorzystania z pomocy specjalistów w danej dziedzinie, niepokojących Was zmian, jakie pojawiają się w zachowaniu dziecka,
 • trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem,
 • trudnej sytuacji rodzinnej
 • każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka bardzo ważna.

 

Zapraszam do mojego gabinetu
PEDAGOG SZKOLNY
mgr Elżbieta Matusz
II piętro pok. nr 45
poniedziałek - 9.30 – 15.30
wtorek - 7.30 – 13.30
środa - 8.15 – 13.15
czwartek - 10.30 – 15.30
piątek - 8.00 – 12.00
e-mail:pedagogsp4przemysl@wp.pl


PSYCHOLOG

III piętro (obok p. nauczycielskiego)

Godziny pracy:
poniedziałek 7.25 do 11.45
wtorek 11.20 do 15.40
czwartek 7.25 do 11.45


LOGOPEDA

Nasza szkoła zapewnia bezpłatną opiekę logopedyczną. Terapię prowadzi logopeda mgr Renata Białowąs. Na początku każdego roku szkolnego wszyscy uczniowie klas pierwszych są diagnozowani, a potrzebujący pomocy logopedycznej kwalifikowani na terapię.
Terapia logopedyczna ma na celu:
• Usuwanie zaburzeń mowy,
• Przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
• Nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
• Wyrównywanie opóźnień mowy, która się nie wykształciła,
• Wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej
Z terapii korzystają dzieci z klas I-V. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupie od 2 do 4 osób. W trakcie zajęć dzieci między innymi wykonują ćwiczenia oddechowe, usprawniające narządy mowy i słuchowe. Ćwiczenia odbywają się w formie zabawy. Dzieci ponadto uczą się wierszyków i zabaw grupowych.

ROLA RODZICÓW:
Ważną rzeczą leżącą w kwestii rodziców, jest współpraca z nauczycielem i logopedą. Nawet kilkuminutowe, codzienne ćwiczenia rodziców z dzieckiem, będą wielką pomocą, przyśpieszą i utrwalą uzyskiwane efekty.

12 przykazań logopedycznych (wg Leon Kaczmarek):
• Narządy mowy dziecka kształtują się i zaczynają funkcjonować już w życiu płodowym. Są one ogromnie wrażliwe na wszystkie bodźce fizyczne i chemiczne, zarówno sprzyjające jak i szkodliwe.
• Mowa otoczenia powinna być poprawna. Do dziecka mów wolno, dokładnie i wyraźnie. Trzeba zaniechać spieszczania i używania języka dziecięcego.
• Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. Z początku jest to uśmiech, ruch rączki, przegięcie ciała. Wnet jednak nastąpią reakcje głosowe. Gdy ich brak, trzeba koniecznie zbadać słuch dziecka, gdyż może on być osłabiony.
• Absolutnie nie wolno krepować dziecka w reagowaniu na aktywność otoczenia.
• Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy, powinno się z nim pójść bezwzględnie do lekarza specjalisty ( ortodonty, chirurga plastyka).
• Dziecko leworęczne należy otoczyć szczególną opieką. W okresie kształtowania się mowy nie powinno zmuszać się go do posługiwania się prawa ręką, gdyż może wystąpić zaburzenie mowy.
• Kiedy dziecko zaczyna coraz więcej mówić nie wolno tej skłonności gasić np. obojętnością lub cierpką uwagą, bo wówczas dziecko zamyka się w sobie.
• Nie należy hamować żywiołowego pędu do mowy, trzeba wykorzystać ogromny ładunek uczuciowy, jaki dziecko wkłada w mowę.
• Należy pilnie baczyć czy kształtowanie się mowy dziecka przebiega zgodnie z normą.
• Od momentu zdobycia przez dziecko umiejętności mówienia zdaniami nie wolno bezustannie przeszkadzać mu przez ciągłe poprawianie i zmuszanie do poprawnego powtarzania, gdyż dziecko nabawi się kompleksów, straci zaufanie do otoczenia, przestanie mówić.
• Dzieci często zadają mnóstwo pytań i przepadają za opowiadaniami. Nie wolno lekceważyć tych faktów, gdyż pomaga to dziecku w wysławianiu się i umiejętności wyrażania swych myśli.
• Jeśli mimo wszystko nie udało się zapobiec powstawaniu defektów mowy, nie wolno opuszczać rąk.. Należy jak najszybciej skorzystać z pomocy logopedy.

Godziny pracy logopedy:
poniedziałek 11.30 - 14.30
wtorek 7.30 – 13.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 14.30
Piątek 7.30 – 10.30