Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jadłospis

Statystyki

 • Odwiedziny: 170252
 • Do końca roku: 163 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Zaproszenie do złożenia oferty "Dostawa książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

Przemyśl, dnia 05.07.2017 r.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty na zamówienie do 30.000 EURO, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami),

na:

Dostawa książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

I. Przedmiot zamówienia:

 1. Zamówienie polega na dostawie książek dla biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, ul. Św. Jana Nepomucena 10

 2. Książki muszą zostać dostarczone według wytycznych Zamawiającego do biblioteki szkolnej SP nr 4.

 3. Zakres i opis zamówienia określa szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do zapytania ofertowego.

 4. Oferowane książki muszą być nowe, dobrze klejone, wysokiej jakości co umożliwi ich jak najdłuższe użytkowanie.

 5. Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić, że odbiorcą książek i płatnikiem faktur będzie SP nr 4 w Przemyślu w terminie 14 dni przelewem na konto dostawcy, w zakresie dotyczącym ich zamówienia.

 6. W przypadku braku danej pozycji książkowej w ofercie cenowej w miejscu gdzie powinna być wpisana cena, należy wpisać odpowiednią adnotację, np. brak nakładu, nakład wyczerpany, stare wydanie, brak wznowień. W sytuacji gdy inne oferty również nie będą zawierały ceny, wówczas brakujący tytuł nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzyganiu zapytania ofertowego.

 

II. Oczekiwania od oferentów:

 1. Przedstawienie załącznika nr 1a do zapytania ofertowego – szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia;

 2. Przedstawienie oferty na realizację przedmiotu zamówienia na załączniku nr 1 „Formularz Ofertowy” do niniejszego zapytania;

 3. Złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;

 4. Oferowane ceny muszą obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia takie jak np. dowóz, magazynowanie, wniesienie do biblioteki, itp.

 5. Nie dopuszcza się ofert wariantowych i częściowych;

 6. Okres związania ofertą – 30 dni licząc od dnia zakończenia terminu składania ofert.

 7. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty cenowej.

 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości sztuk książek.

 9. W przypadku przekroczenia wartości zamówienia dla poszczególnych szkół, zamawiający zastrzega sobie możliwość usunięcia wybranych pozycji książkowych.

III. Warunki udziału:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

  3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

 2. Za spełnienie powyższych warunków zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia 18 września 2017 r.

V. Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • Kołacz Krystyna nr tel. 608500428

 • Sochacka Małgorzata nr tel. 664849659

 • e-mail – sp4@um.przemysl.pl

VI. Ofertę należy dostarczyć:

w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dostawa książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwado dnia 25 sierpnia 2017 r. do godz.12.00 na adres: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego 37-700 Przemyśl, ul. Św. Jana Nepomucena 10

W załączeniu:

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 2. Załącznik nr 1a – szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia:
  arkusz excel

 3. Załącznik nr 2  Oświadczenie

 

Pliki do pobrania